Tượng Phật Dược Sư 01

Liên hệ

Tượng Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật.

Chat FacebookChat Zalo
Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm