Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát 08

Liên hệ

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất trong Phật giáo Đại thừa, được xem như vị giáo chủ của cõi U Minh hay Âm phủ. Địa Tạng Vượng Bồ Tát là một trong sáu vị Bồ Tát của Phật giáo Đại thừa bao gồm Đại Thế Chí Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.

Nhận tư vấn sản phẩm Gọi điện tư vấn và đặt hàng sản phẩm